Nationaal park de Groote Peel

Nationaal Park de Groote Peel

Nationaal park de Groote Peel is van een oorsprong een hoogveengebied waarin de veenlaag tot wel zes meter dik kon zijn. Aan de rand van dit veenmoeras werd in het verleden dan ook veen gestoken waardoor in het Limburgse gedeelte zogenaamde veenputten zijn ontstaan. Toen turfwinning niet meer rendabel was werd een gedeelte omgevormd tot weilanden en akkers. Inmiddels komen in Nationaal Park de Groote Peel verschillende landschapstypen, waaronder moeras, heide, bos en struweel samen. Dit zorgt een hoge biodiversiteit aan vogels maar ook libellen, vlinders en insecten.

In deze periode van het jaar maken we kans op zowel doortrekkers als zomergasten in de Groote Peel. Zo gebruiken soorten als Grauwe Klauwier en Wespendief het gebied of de directe omgeving om te broeden. Ook kunnen we hier in deze periode prachtige soorten als Geelgors en de Blauwborst  vinden. Ook de Roodborsttapuit en de bijzondere Kwartel treffen of horen we regelmatig tijdens deze excursie. Vanaf begin mei is ook de Spotvogel hier weer te vinden.

Vanwege de afwisseling van biotopen en het feit dat we deze biotopen tijdens de excursie ook allemaal zullen doorkruisen maken we ook kans op vier soorten spechten. Naast de vrij algemene Grote Bonte Specht zitten hier namelijk ook Groene Specht, Zwarte Specht en Kleine Bonte Specht. Ook de Boomvalk, soms een Wielewaal en de Geoorde Fuut worden in deze periode in het gebied gezien.

Kortom een garantie voor een soortenrijke dag met leuke waarnemingen van bijzondere soorten!
DatumStarttijdEindtijd
07:3011:30Volgeboekt