Nieuwe Driemanspolder in de winter

De Nieuwe Driemanspolder is een gebied waar jaarrond veel vogels aanwezig zijn. Door het open landschap en de aanwezigheid van ondiep water is dit gebied aantrekkelijk voor veel soorten wintergasten. 

Op het water dobberen duizenden Smienten met daartussen Wintertalingen, Pijlstaarten en Slobeenden. Daarnaast gaan we onder andere op zoek naar Brilduiker en Geoorde fuut. Langs de oevers foerageren Waterpiepers, Watersnippen en Kleine zilverreiger.

In de graslanden bevinden zich enkele koppels Patrijzen en we gaan daarnaast op zoek naar de Steenuil. In de polder maken we verder kans op jagende Torenvalk, Roodborsttapuit of wellicht zelfs een Velduil!

Verder worden er jaarlijks zeldzame of schaarse soorten aangetroffen in het gebied zoals bijvoorbeeld Rosse franjepoot of IJseend. Kortom, genoeg kans dat we een bijzondere soort tegenkomen!

DatumStarttijdEindtijd