Vogeltrek op Lentevreugd

Het gebied Lentevreugd is jaren geleden omgevormd van bollenland tot natuurgebied en wordt begraasd door Schotse Hooglanders en Konikpaarden. In het gebied ligt een groot rietveld waarin Rietgors, Blauwborst, Rietzanger en Sprinkhaanzanger zich voorbereiden op de najaarstrek richting de overwinteringsgebieden. Stiekem proberen we ook de zeldzame Waterrietzanger te vinden. Verder bevinden zich ondiepe waterpartijen en kale vlaktes in het gebied waar o.a. Kleine Plevieren foerageren, evenals andere soorten steltlopers en kwikstaarten. Op de grasvlaktes met Meidoorns foerageren Kneu, Graspieper en Roodborsttapuit en met wat geluk krijgen we een Paapje in beeld. Ondertussen houden we de lucht goed in de gaten op zoek naar langstrekkende Bruine Kiekendieven.

DatumStarttijdEindtijd