Koekoek
Lepelaar
Steltkluut
Zomertaling
Zeearend

De Oostvaardersplassen zijn jaarrond een goed gebied om vogels te kijken! Het moerasgebied staat bij vogelaars vooral bekend om de hier broedende Zeearenden die zich regelmatig erg mooi laten zien. Ook voor andere roofvogelsoorten is de Oostvaardersplassen een mooie gebied, zo maken we ook kans op Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Havik, Slechtvalk en in de zomer ook Boomvalk, Visarend en Wespendief!

Naast roofvogels zijn er in de Oostvaardersplassen vooral veel watervogels te zien. Verschillende soorten eenden en steltlopers broeden in het gebied, komen langs op doortrek of komen er juist om te overwinteren. Zo zitten er in de winter duizenden Smienten en Wintertalingen waartussen we op zoek gaan naar Nonnetje, Brilduiker en Grote Zaagbek.

In het voorjaar is er vanuit het riet zang te horen van Blauwborsten, Cetti's Zanger, Sprinkhaanzanger, Rietzanger en Snor. Later in het voorjaar is soms ook de zang van de Wielewaal in de bossen te horen.

In de zomer zijn leuke broedvogels als Steltkluut en Lepelaar te zien terwijl ook de eerste doortrekkende steltlopers alweer langskomen zoals Kemphanen, Witgatjes en Oeverlopers.

De najaarstrek is in de Oostvaardersplassen duidelijk waarneembaar, veel vogels komen hier uitrusten onderweg naar het zuiden.

Het gehele jaar maken we kans op soorten als de mooie IJsvogel, Matkop, Cetti's Zanger, Roerdomp en Baardmannetje die hier zowel broeden als overwinteren. Een prachtig gebied om een dagje te gaan vogelen.

Deze excursie organiseren we in samenwerking met KLUP, het sociale platform voor avontuurlijk 50-plus! 

DatumStarttijdEindtijd