De Onlanden

De Onlanden

De Onlanden is een relatief jong natuurgebied onder de rook van Groningen maar nog net in de provincie Drenthe. natuurontwikkeling gaat in dit gebied hand in hand met waterberging. Het gebied is namelijk gecreëerd onder de noemer 'natte natuur voor droge voeten. Om wateroverlast te beperken en de landbouwstructuur te verbeteren werd dit gebied dan ook versneld aangelegd. Naast open water kun je hier verschillende soorten graslanden, moeras met moerasbos en beekdalen vinden. Dat dit natuurgebied een schot in de roos is blijkt wel uit het feit dat iconische soorten als de Roerdomp en de Otter het snel wisten te vinden en dat ook de Visarend hier regelmatig wordt waargenomen.  Naast kans op deze soorten kunnen we tijdens deze excursie ook Geoorde Fuut, Regenwulp, Bruine Kiekendief. Blauwborst, Zeearend en Waterral te zien krijgen. Bovendien is het volop voorjaar dus wie weet wat ons nog meer te wachten staat.

DatumStarttijdEindtijd